Visos dienos

KAUNAS PHOTO 2021 paroda: Clelia Rochat (Belgija) „Gražios mergiotės“

<< scroll down for English >>

2021 m. rugsėjo 2 d. – gruodžio 31 d. (pratęsta) Maironio lietuvių literatūros muziejuje (Rotušės a. 13) veiks 18-ojo tarptautinio fotomeno festivalio KAUNAS PHOTO paroda:

Clelia Rochat (Belgija) „Gražios mergiotės“

Parodos lankymo laikas: II–VI 9.00–17.00, IV 9.00–19.00. Įėjimas su muziejaus parodų bilietu.

◆ APIE PARODĄ

Važiavau automobiliu, kai man kilo šio projekto idėja. Buvo žiema ir šildymas buvo nustatytas maksimaliu režimu. Automobilyje buvo ginekologas, pensininkė moteris ir aš. Sėdėdama ant galinės sėdynės klausiausi pokalbio. Anksčiau teisininke dirbusi pensininkė dalinosi apie menopauzę ir savo širdies skausmą. Ji pasakojo bijanti, kad jos vyras nebežiūrės į ją ir nenorės jos. Kad „neatrodytų jos amžiaus“, Silvija pasidarė keletą plastinių operacijų, skirtų veido raukšlių ir krūtų korekcijai. Šis pokalbis privertė mane suprasti, kad senėjimas moteriai gali būti nerimo ir naštos šaltinis.

„Vyrai nesensta geriau nei moterys; jiems tik yra leidžiama senti,“ – teigia Mona Chollet, žurnalistė, eseistė ir moterų judėjimo aktyvistė.

Mane piktina tai, kad grožio reprezentacijoje nėra subrendusių moterų. Priklausau ilgai kartai, kuri buvo mokoma, kad moterys gražios, kol yra jaunos, ir kad laikui bėgant jų grožis vysta. Dabar, kai judėjimas už lyčių lygybę tampa svariu mūsų visuomenės iššūkiu, norėčiau suabejoti vis dar vyraujančia patriarchato įtaka mūsų kūno suvokimui. Yra puikių moterų, aktorių, dainininkių, kurios spindi mano akyse dėl savo talento, charizmos, idėjų, bet iš jų šiandien atimtos šypsenos, jų tikros šypsenos, autentiškos ir žmogiškos. Ar reikia tiek daug makiažo, injekcijų ar plastinių operacijų, kad būtų galima toliau egzistuoti?

Fotografuoti ir kalbėtis su moterimis man yra būdas sulaužyti šį tabu ir tradicijas (sąlygas, legendas, iliuzijas, idealus ...). Laiko sustabdymas per fotografiją leidžia man jas įamžinti ir atskleisti jų kūnus, fotografijas papildant jų istorijomis ir joms priklausančiu laiku. Nuo raukšlės po krūtimi iki veido linijų jos atskleidžia savo jautrumą, nuotykius, išmintį, džiaugsmą, gilumą, sielą.

O kas, jei jos nuspręstų natūraliai pasenti ir išlaikyti savo žavesį kaip stiprios ir spindinčios moterys?

Mano vardas Clélia Rochat. Man 23 metai, ką tik baigiau fotografijos bakalauro studijas Briuselio aukštojoje meno mokykloje ESA le 75. Esu šveicarų kilmės prancūzė, bet užaugau Vokietijoje, Kiolne.

Po dvylikos metų, praleistų studijuojant arfą ir klasikinę muziką Diuseldorfe, nusprendžiau pasirinkti dokumentinę fotografiją, kurią atradau per seną Roberto Doisneau knygą. Supratau, kad jausmus galima paversti atvaizdais.

Projektas, kurį pristatau, yra vienerių metų darbo rezultatas. Norėčiau dar labiau į tai įsigilinti, rasti lėšų ir dokumentuoti moteris siekiant atskleisti, kaip yra suvokiamas senėjimas skirtingose kultūrose.

Dirbu tik su fotojuosta ir mano mėgstamiausia Rolleiflex kamera. Tai leidžia man nuoširdžiau bendrauti su šiomis moterimis, nes prieš fotografuojant priverčia palenkti galvą, pažvelgti žemyn į fotoaparatą. Kad jos jaustųsi patogiau su manimi ir mintimi fotografuotis nuogai. Tai man labai svarbu.

Man taip pat patinka kurti filmus intymioje namų aplinkoje ir užfiksuoti valandų valandas praleistas pokalbiuose su moterimis. Tai yra analoginės fotografijos magija. Tikiuosi, pajusite, ką man reiškia šis procesas ir sukurtas darbas, bet ir tai, ką jis gali duoti mums visiems.

Clélia Odette Rochat

◆ APIE FESTIVALĮ

KAUNAS PHOTO – ilgiausiai be pertraukų rengiamas kasmetis tarptautinis fotomeno festivalis Lietuvoje ir Baltijos šalyse. 2004 m. Mindaugo Kavaliausko įkurtą festivalį organizuoja viešoji įstaiga „Šviesos raštas“. 

2021-aisiais fotomeno festivaliui KAUNAS PHOTO sukanka aštuoniolika, jis tampa pilnamečiu. Todėl daugiausia dėmesio skiriama pilnametystės slenksčiui, tapimui suaugusiuoju, privalumams ir trūkumams, pasakojimams ir jausenoms buvimo mažu, jaunu, paaugliu, tėvu, vidutinio amžiaus, pensininku, su anūkais ar be jų, hobiui, darbui, pensijų santaupoms pasitinkant gyvenimo saulėlydį. Festivalio parodos susiję su bendrais ar specifiniais gyvenimo pasirinkimų, krizių, džiaugsmų, tradicijų, stereotipų, tabu, socialinių normų ir didžiųjų duomenų visuomenės poveikio amžiaus grupėms klausimais. Per šimto pasiūlymų sulaukęs atviras festivalio kvietimas parodė, kad kritinė masė fotografų tyrinėja amžėjančią visuomenę, jos džiaugsmus ir iššūkius.

2021 m. festivalio meninę programą kuruoja jungtinė komanda: Mindaugas Kavaliauskas, Kristina Juraitė, Donatas Stankevičius, Fred Boucher ir Karolina Krinickaitė.

Festivalio KAUNAS PHOTO parodos uždarose erdvėse Kaune rodomos 2021 m. rugsėjo mėnesį, o lauko parodos Čečėnijos aikštėje, Kalniečių ir Draugystės parkuose, A. Juozapavičiaus, V. Putvinskio gatvėse, prie Kauno pilies, Vienybės aikštėje bus matomos žiūrovams iki spalio pabaigos.

Festivalį KAUNAS PHOTO, kaip vieną iš strateginių tarptautinių meno renginių Lietuvoje, finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Informacinis rėmėjas: LRT.

Partneriai: Kauno fotografijos galerija, Kauno miesto muziejus, Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, Kauno Įvairių Tautų Kultūrų Centras, Maironio lietuvių literatūros muziejus, Vytauto Didžiojo universitetas, KTU Foto studija, VĮ Turto bankas, BLC – Verslo lyderių centras, Diaphane, Białystok Interphoto.

Tecnniniai partneriai: UAB „Šiaurinis taškas“, KTU Mechatronikos institutas.

Informacinis partneris: Foto ir video žurnalas „Vyzdys“.

festival.kaunasphoto.com

---

[ EN ]

September 2 – December 31, 2021, Maironis Lithuanian Literature Museum (Rotušės Sq. 13) will host an exhibition of the 18th international festival KAUNAS PHOTO:

Clelia Rochat (Belgium) “Belles Mômes”

Exhibition visiting times: Tue-Sat 9:00-17:00, Thu 9:00-19:00. Admission with Museum exhibitions’ ticket.

◆ DESCRIPTION

I was carpooling when the idea of this project came to me. It was winter and the heating was set on the maximum. In the car was a gynaecologist, a retired woman, and myself. Sitting in the back seat, I was listening to the conversation. The retired woman, who used to be a lawyer, was talking about menopause and her heartache. She said she was afraid that her husband would no longer look at her, or desire her. In order to not «look her age», Sylvie had her wrinkles tightened and her breasts operated. This conversation made me realise that for a woman, getting older can be a source of anxiety, a burden.

“Men don’t age better than women; they are only allowed to age” —Mona Chollet, Sorcières-La puissance invaincue des femmes, ed Zones, 2019.

I am revolted by the absence of mature women in the representation of beauty, as part of a long line of gene­rations who have been taught that women are beautiful when they are young and that as time goes by, their beauty deteriorates. Now that the movement for gender equality challenges many aspects of our society, I would like to question the still pervasive influence of patriarchy on the perception of our bodies. There are great women, actresses, singers, who shine in my eyes because of their talent, their charisma, their ideas, and who today have been robbed of their smile. Literally, their real smile, authentic and human. So many retouches, injections or plas­tic surgery to be able to continue to exist.

Photographing and interviewing women is a way for me to break this taboo and the conventions (conditio­ning, legends, illusions, ideals...). Stopping in time through photography allows me to immortalise them and to reveal bodies magnified by their stories and by a time that belongs to them. From a fold under a breast to the lines of their face, they reveal their sensitivity, their adventures, their wisdom, their joy, their depth, their soul.

What if they decided to age naturally and keep their charm as strong and radiant women?

My name is Clélia Rochat. I am 23 years old, I’ve just graduated from a Bachelor in photography at the ESA le 75 school in Brussels. I am French, with Swiss origins, but grew up in Germany (Cologne).

After twelve years spent studying the harp and classical music in Düsseldorf, I took the decision to go further with documentary photography which I discovered through an old book of Robert Doisneau. It made me realize that it is possible to turn feelings into pictures.

This project is the result of one year of work. I’d love to go deeper with it, find the funds, and document women as well as the different ways of perceiving them aging, in other cultures than mine.

I only work with film-photography supported by my Beloved Rolleiflex. It makes me able to connect with these women in a more humble way, as it makes me bend the head, the eyes to look down at my camera before taking the picture. So that they can feel more comfortable with me and the idea to be photographed naked. That aspect is really important to me.

I also love to develop the films at home in the intimacy and discover the result of hours and hours spent talking, sharing with the women. That’s the magic of analog photography. I hope you will feel what my process and my work mean to me, but also what it could bring to all of us.

Clélia Odette Rochat

◆ ABOUT THE FESTIVAL

KAUNAS PHOTO is the longest running annual international photo art festival in Lithuania and the Baltic States. The festival founded by Mindaugas Kavaliauskas in 2004 is organized by the public institution "Šviesos raštas".

In 2021, the international photo art festival KAUNAS PHOTO festival turns eighteen and becomes an adult. Therefore, this year the focus is on the threshold of adulthood, becoming an adult, the pros and cons, stories and feelings of being young, teenager, parent, mid-aged, retired, with or without grandchildren, hobby, job, retirement savings meeting the sunset of life. The exhibitions and events of the festival are related to general or specific issues of life choices, crisis, joys, traditions, stereotypes, taboos, social norms and the impact of big data society on age groups. The open call to the festival, which received over a hundred proposals, showed that a critical mass of photographers is exploring an aging society, its joys and challenges.

The artistic program of this year's festival is curated by a joint team: Mindaugas Kavaliauskas, Kristina Juraitė, Donatas Stankevičius, Fred Boucher and Karolina Krinickaitė.

KAUNAS PHOTO exhibitions in closed spaces will take place in Kaunas in September 2021. Outdoor exhibitions in Chechnya Square, Kalniečių and Draugystės parks, A. Juozapavičiaus, V. Putvinskio streets, near Kaunas Castle, Vienybės Square will be accessible to the audience until the end of October.

KAUNAS PHOTO is funded by the Lithuanian Council for Culture as one of the strategic international art events in Lithuania.

Informational sponsor: LRT.

Partners: Kaunas Photography Gallery, Kaunas City Museum, Kaunas Municipal Vincas Kudirka Public Library, Kaunas Cultural Centre of Various Nations, Maironis Lithuanian Literature Museum, Vytautas Magnus University, KTU Photo Studio, VĮ Turto bankas, BLC - Business Leaders Centre, , Diaphane, Białystok Interphoto.

Technical partners: UAB "North point", KTU Institute of Mechatronics.

Informational partner:  Photo and video magazine „Vyzdys“.

festival.kaunasphoto.com

24
Sausis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
×
Sausis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SVARBU: LR Vyriausybės informacija dėl atšauktų/nukeltų masinių renginių ! Daugiau.